Regulamin ten określa m.in. zasady zawierania Umów Sprzedaży poprzez Stronę Internetową, zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, składaniu Zamówień oraz o prawach Konsumenta.

Definicje:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strony Internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5992926446, ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Strona Internetowa / SI – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.projektmja.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na SI umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Koszyk – element oprogramowania SI, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 8. Produkt – dostępny na Stronie Internetowej materiał cyfrowy (np. ebook, kurs online, arkusz, dokument itp.) lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Dokument / Pismo – będący Produktem nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią zapisany w formie Microsoft Word.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Płatności – płatność dokonywana przez Klienta po wybraniu Produktu. Proces dokonywany za pośrednictwem: PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin.

§1. Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej oraz Dokumentów konieczne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  1. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
  1. aktywne konto e-mail, aby móc złożyć Zamówienie,
  1. oprogramowanie umożliwiające korzystanie z plików Microsoft Word.
 2. Dla prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej oraz Produktów innych aniżeli Dokumenty konieczne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  1. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
  1. aktywne konto e-mail, aby móc złożyć Zamówienie.

§2. Złożenie zamówienia

 1. Ceny towarów widoczne na SI są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Klient może dokonać zakupu elektronicznego Dokumentu w formie edytowalnej za pośrednictwem Strony Internetowej projektmja.pl.
 3. W celu złożenia Zamówienia na Produkt za pośrednictwem Strony Internetowej należy:
  1. wybrać Produkt, a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub innego równoznacznego);
  1. wybrać formę Płatności;
  1. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie dane do faktury VAT);
  1. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
  1. potwierdzić treść Zamówienia i zaakceptować treść Regulaminu;
  1. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 4. Sprzedawca przekaże na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Produktu.
 5. W przypadku zakupu Produktu, plik udostępniany jest w formie elektronicznej za pomocą linku umożliwiającego pobranie pliku po zaksięgowaniu płatności online.
 6. Każdy zakupiony Produkt elektroniczny można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
 7. W przypadku zamówienia jednocześnie kilku Produktów, Zamówienie będzie można opłacić jednorazowo, zaś pobranie Produktów będzie odbywało się każdorazowo po wygenerowaniu linku dla każdego
  z Produktów.  
 8. Faktury będą wystawiane w formie elektronicznej i wysyłane na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Zaakceptowanie treści Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury elektronicznej. Jeśli Klient chciałby otrzymać fakturę w formie tradycyjnej, papierowej należy w komentarzu do zamówienia należy zamieścić stosowną informację.

§3. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu Płatności.
 2. Po zaksięgowaniu płatności na adres e-mail podany przez Klienta zostanie przesłana wiadomość, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności,
  1. potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży,
  1. informacje odnośnie sposobu pobrania Produktu,
  1. link do pobrania Produktu.

§4. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z Zamówienia do momentu pobrania Produktu z przesłanego linku. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną należność.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827.

§5. Korzystanie z Produktów elektronicznych

 1. Zakupione i opłacone Produkty będą dostępne dla Klienta po pobraniu z udostępnionego linku.
 2. W celu pobrania Produkty należy kliknąć w udostępniony link oraz zapisać go na dysku.
 3. Pobranie Produktu przez Klienta winno nastąpić w terminie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej ze wskazanym adresem do pobrania. Po tym czasie przesłany adres strony internetowej przestaje być aktywny i Klient bezpowrotnie traci możliwość pobrania Produktu.
 4. Zaleca się zapisywanie Produktów na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików / Produktów, w związku z czym Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików / Produktów na odrębnym nośniku pamięci.
 5. Wszystkie Produkty oferowane na stronie www. projektmja.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient ma prawo korzystać z zakupionych Produktów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania zakupionych Produktów w całości lub we fragmentach,
  1. utrwalania lub zwielokrotniania Produktów
    w celu ich rozpowszechniania,
  1. komercyjnego wykorzystywania zakupionych Produktów w jakikolwiek sposób.
 8. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia Produktów przed dostępem do nich osób nieuprawnionych i korzystania z nich w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem. Udostępnianie Produktów przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone.

§6. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje co do zakupionego Produktu w sytuacji w której:
  1. zakupiony Produkt elektroniczny okaże się uszkodzony,
  1. w ciągu 48 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej nie zostanie udostępniona możliwość pobrania Produktu.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

§7. Postanowienie dotyczące kupującego nie będącego konsumentem

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność / rękojmia Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Strony Internetowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na Stronie Internetowej.

Sprzedawca przekaże na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.